Illustrasjon i forbindelse med å bygge garasje.

Regler for å bygge garasje

Regler og byggesøknad

Regler for å bygge  garasje er at man slipper å søke kommunen dersom bygget blir lavere enn fire meter, har gesimshøyde lavere enn 3 meter og ikke overstiger 50 kvm i grunnflate. Bygget kan ikke ha flere enn en etasje og ikke kjeller.

Våre dobbelgarasjer uten loft tilfredsstiller disse kravene. Husk at din garasje må plasseres minst en meter fra nabogrensen. Er det behov for å bygge garasjen nærmere grensa enn tillatte en meter må det søkes kommunen om dispensasjon. Skal du eksempelvis dele garasjen med naboen din og plassere den på grensa, er dispensasjonssøknad eneste mulighet. Dette selv om begge parter/naboer er enige om plassering.

Erfaringsmessig er det vanskelig å få godkjenning for oppsetting av garasje nærmere enn en meter fra grense dersom nabotomt er offentlig og ikke privat.

Etter ferdigstillelse av garasjen din må det sendes inn melding til kommunen om at det er bygget på tomta. Se link til skjema for innmelding helt i slutten av denne teksten.

Ønsker du en garasje med loftsmulighet må det uansett søkes om byggetillatelse i kommunen. Dette grunnet mønehøyde over fire meter. Kontakt din kommune for å få tilsendt reguleringsbestemmelser, naboliste og et situasjonskart gjeldende for din eiendom.

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelsene sier hvor mye det er tillatt å bygge på tomta og om det er noen spesielle regler for avstand til nabo/vei/jernbane etc. Det fremkommer i dette dokumentet hvor mange prosent det er mulig å utnytte, det er svært variabelt i forskjellige områder hvor mye bygningsmasse som tillates. Vi har opplevd så lavt som 20% utnyttelsesgrad opp til hele 40%.

Situasjonskartet er i målestokk og viser tomtegrenser og eksisterende bygg på tomta. Det er her din nye garasje skal tegnes inn slik at det fremkommer tydelig hvor den skal plasseres. De fleste kommuner godtar at det tegnes nøye inn med penn og linjal, det er mao ikke alltid nødvendig å engasjere en arkitekt for denne jobben. Sørg for å få med mål på avstand til grenser og eksisterende bebyggelse.

Så fort tegningene av garasjen og situasjonskartet er klart må naboer varsles om planene. Naboliste benyttes for å sikre at alle berørte naboer og gjenboere blir varslet. Alle naboer/gjenboere skal ha selve nabovarselet, tegninger av garasjen som viser fasade og snitt samt situasjonsplanen.

Vi anbefaler å sende nabovarselet digitalt, via e-torget. Naboer og gjenboere har to ukers frist på seg til å komme med innsigelser på nabovarselet. Dersom ingen har gitt uttrykk for å klage innen fristen er det klart for å sende inn søknaden til kommunen. 

Prosessen fra varsling av naboer til godkjenning i kommunen tar normalt rundt fem uker. Vi er behjelpelig med å søke for deg hvis det er behov.

Link til skjema for nabovarsel:
https://e-torg.no

Link til skjema for byggesøknad til kommunen:

 https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/byggesoknad-for-deg-som-onsker-a-bygge-eller-rive_versjon-1.0.4.pdf?fbclid=IwAR1ZfBw0srQcchjEiIRRBaOWHB2YE6PJNVNc0wqVOp5wi7XUocmcZLWfhYc

Hvis garasjen din ikke er søknadspliktig må du likevel melde inn det nye bygget til kommunen:

Relaterte innlegg

Illustrasjon av hus og garasje.

Valg av garasje

Gratulerer med at du har kommet så langt i din vurdering for anskaffelse av garasje at du nå leser om mulige valg som må vurderes. Vi håper vår erfaring kan hjelpe deg med å ta de rette valgene, mulighetene er nesten uendelige…

Les mer

Illustrasjon av verktøy og byggesett tegninger.

Bygge garasje selv

Det er ikke så vanskelig å bygge garasje selv. Velger du en av våre modeller får du med tegninger og detaljert beskrivelse av hvor materialene skal monteres. For å gjøre byggeprosessen ytterligere enkel leveres…

Les mer