Illustrasjon i forbindelse med å bygge garasje.

Regler for å bygge garasje

Regler og byggesøknad

Reglene for bygging av garasje er at man slipper å søke kommunen dersom bygget blir lavere enn fire meter, har gesimshøyde lavere enn 3 meter og ikke overstiger 50 kvm i grunnflate. Bygget kan ikke ha flere enn en etasje og ikke kjeller.

Våre dobbelgarasjer uten loft tilfredsstiller disse kravene. Husk at din garasje må plasseres minst en meter fra nabogrensen. Er det behov for å bygge garasjen nærmere grensa enn tillatte en meter må det søkes kommunen om dispensasjon. Skal du eksempelvis dele garasjen med naboen din og plassere den på grensa, er dispensasjonssøknad eneste mulighet. Dette selv om begge parter/naboer er enige om plassering.

Erfaringsmessig er det vanskelig å få godkjenning for oppsetting av garasje nærmere enn en meter fra grense dersom nabotomt er offentlig og ikke privat.

Etter ferdigstillelse av garasjen din må det sendes inn melding til kommunen om at det er bygget på tomta. Se link til skjema for innmelding helt i slutten av denne teksten.

Ønsker du en garasje med loftsmulighet må det uansett søkes om byggetillatelse i kommunen. Dette grunnet mønehøyde over fire meter. Kontakt din kommune for å få tilsendt reguleringsbestemmelser, naboliste og et situasjonskart gjeldende for din eiendom.

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelsene sier hvor mye det er tillatt å bygge på tomta og om det er noen spesielle regler for avstand til nabo/vei/jernbane etc. Det fremkommer i dette dokumentet hvor mange prosent det er mulig å utnytte, det er svært variabelt i forskjellige områder hvor mye bygningsmasse som tillates. Vi har opplevd så lavt som 20% utnyttelsesgrad opp til hele 40%.

Situasjonskartet er i målestokk og viser tomtegrenser og eksisterende bygg på tomta. Det er her din nye garasje skal tegnes inn slik at det fremkommer tydelig hvor den skal plasseres. De fleste kommuner godtar at det tegnes nøye inn med penn og linjal, det er mao ikke alltid nødvendig å engasjere en arkitekt for denne jobben. Sørg for å få med mål på avstand til grenser og eksisterende bebyggelse.

Så fort tegningene av garasjen og situasjonskartet er klart må naboer varsles om planene. Naboliste benyttes for å sikre at alle berørte naboer og gjenboere blir varslet. Alle naboer/gjenboere skal ha selve nabovarselet (se link til skjema etter artikkelen), tegninger av garasjen som viser fasade og snitt samt situasjonsplanen.

Utdrag fra Direktoratet for byggkvalitet dibk.no: Du kan sende nabovarsel med e-post. Men sørg for at du får et svar fra naboen på at det er mottatt. Det er ikke nok med en automatisk lesebekreftelse. Du kan også sende varselet rekommandert eller levere det personlig. Dato for når nabovarsel anses sendt er henholdsvis når elektrisk kommunikasjon er registrert sendt, tidspunkt for personlig overlevering eller dato som Posten har påført på kvitteringsdelen.

Naboer og gjenboere har to ukers frist på seg til å komme med innsigelser på nabovarselet. Dersom ingen har gitt uttrykk for å klage innen fristen er det klart for å sende inn søknaden til kommunen. Et tips er hvis du sender via e-post, anbefaler vi å be naboen samtykke i tiltaket når den svarer på at varselet er mottatt. Med litt hell kan det være at alle svarer og samtykker i løpet av bare noen dager, og søknaden om bygging av din garasje kan sendes kommunen. Det samme gjelder forøvrig hvis du går rundt til naboene, få de med en gang til å skrive under på både mottak av varsel samt at de samtykker til tiltaket.

Prosessen fra varsling av naboer til godkjenning i kommunen tar normalt rundt fem uker. Vi er behjelpelig med å søke for deg hvis det er behov.

Link til skjema for nabovarsel som fylles ut for og til hver enkelt nabo:
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5154-nabovarsel.pdf

Link til kvittering for nabovarsel som skal følge søknaden til kommunen:
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5156-kvittering-for-nabovarsel.pdf

Link til opplysninger gitt i nabovarsel som også skal følge søknaden:
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5155-opplysninger-gitt-i-nabovarsel.pdf

Link til søknadsskjema til kommunen:
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5153-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-uten-ansvarsrett_2017.pdf

Hvis du ikke trenger å søke om bygging av garasje må det likevel meldes inn til kommunen at det er bygget på tomta. Bruk dette skjemaet til det:
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygning-eller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf

Relaterte innlegg

Illustrasjon av hus og garasje.

Valg av garasje

Gratulerer med at du har kommet så langt i din vurdering for anskaffelse av garasje at du nå leser om mulige valg som må vurderes. Vi håper vår erfaring kan hjelpe deg med å ta de rette valgene, mulighetene er nesten uendelige…

Les mer

Illustrasjon av verktøy og byggesett tegninger.

Bygge garasje selv

Det er ikke så vanskelig å bygge garasje selv. Velger du en av våre modeller får du med tegninger og detaljert beskrivelse av hvor materialene skal monteres. For å gjøre byggeprosessen ytterligere enkel leveres…

Les mer